Municipal Site of Melitopol City, Ukraine
Людям із порушенням зору
Стандартна версія

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ОФІЦІЙНИЙ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Комплексна міська програма “Сприяння розвитку підприємництва в м. Мелітополі Запорізької області на 2021-2025 роки”

13
9917

1. Назва

Комплексна міська програма “Сприяння розвитку підприємництва в місті Мелітополі Запорізької області на 2021–2025 роки”.

 

2. Підстава для розробки Програми

Програма розроблена на підставі законів України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” від 01.03.2014 №65 (зі змінами та доповненнями), розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №641-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки”, рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 №12 “Про затвердження Плану заходів на 2020-2022 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Мелітополь до 2030 року”.

Програму сформовано, як комплекс взаємопов’язаних та узгоджених заходів, що мають адресне спрямування з визначенням відповідальних виконавців, термінів виконання, джерел фінансування.

Програма є відкритою для участі в її реалізації суб’єктів господарювання- юридичних та фізичних осіб, громадських організацій та об’єднань підприємців. Реалізація її заходів сприятиме розвитку підприємництва у м Мелітополі в 2021-2025 роках.

 

3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

Малий і середній бізнес є фундаментом соціально-економічного зростання міста, джерелом створення нових робочих місць, насичення ринку вітчизняними товарами і послугами. Саме цей сектор економіки стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризується раціональними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію інновацій.

2 Продовження додатка

Проте в сучасних умовах суб’єкти малого підприємництва стикаються з безліччю стримуючих факторів і проблем, які доводиться долати самотужки. Зокрема, це: обмеженість доступу до кредитних та інших фінансових ресурсів; брак кваліфікованих кадрів; відтік робітничих кадрів за кордон; застаріла матеріально-технічна база; потреба в автоматизації виробничих процесів; низька купівельна спроможність населення; відсутність податкових пільг для новостворених підприємств; відсутність безповоротної разової фінансової допомоги на започаткування бізнесу для всіх бажаючих; складність конкуренції з тіньовим бізнесом; незадовільне забезпечення комунікаційної, інформаційної, консультативної сфери підприємницької діяльності; недосконала система підготовки та перепідготовки кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва; низький рівень заробітних плат найманих працівників.

Рівень сприяння розвитку малого і середнього підприємництва є однією з найголовніших рис оцінки результатів діяльності органів місцевого самоврядування.

Отже, створення сприятливого бізнес-середовища, необхідного для стабільного та ефективного розвитку сфери підприємництва, залишається одним із пріоритетних завдань діяльності виконавчих органів Мелітопольської міської ради Запорізької області та здатне виконувати ряд важливих економічних та соціальних функцій, дозволяючи ефективно вирішувати завдання виробничого, наукового та господарського характеру.

У свою чергу, сприятливим є середовище з чіткими і прозорими правилами ведення бізнесу – урегульованим законодавчим полем з доступними фінансовими, кадровими й інформаційними ресурсами, розвинутою бізнес-інфраструктурою: наявністю підприємницьких асоціацій та кластерних об’єднань, умов для самостійної ініціативної діяльності підприємця, мінімізації ризиків, функціонування в конкурентному середовищі, втілення інновацій, мотивації діяльності підприємця на комерційний успіх і, одночасно, на соціальну відповідальність.

За сучасного складного політичного та соціально-економічного становища особливо значної ролі набуває стимулювання розвитку секторів та галузей реальної економіки, зокрема малого та середнього підприємництва, промисловості, споживчого ринку, завдяки чому стає можливим досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку міста Мелітополя, визначених Стратегією розвитку м. Мелітополя до 2030 року, а саме: залучення інвестицій та розвиток інфраструктури підтримки бізнесу; розвиток трудового потенціалу; формування сприятливого бізнес-середовища та умов для просування продукції місцевого виробника.

Комплексний характер та взаємопов'язаність зазначених стратегічних цілей обумовили необхідність розробки відповідної Комплексної програми “Сприяння розвитку підприємництва в м. Мелітополі Запорізької області на

3 Продовження додатка

2021-2025 роки” (далі – Програма).

Проєкти, які включено до Програми, визначають основні шляхи реалізації на міському рівні державної політики розвитку підприємництва, у тісному зв'язку з активною регіональною політикою, політикою зайнятості населення та інвестиційно-інноваційними напрямками розвитку міста, а також спрямовані на посилення ролі органів місцевого самоврядування в процесі підтримки підприємництва, підвищення його значущості у соціально-економічному розвитку міста і є дієвим інструментом вирішення актуальних питань підприємництва.

4. Замовники - співвиконавці Програми

Замовниками - співвиконавцями є профільні депутатські комісії, Мелітопольське управління Головного управління ДПС у Запорізькій області, Мелітопольський відділ з обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості, структурні підрозділи Мелітопольської міської ради Запорізької області та її виконавчого комітету, об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, громадські спілки та організації, навчальні заклади міста та інші.

5. Мета Програми

Мета Програми – створення сприятливого бізнес - середовища в місті, підвищення рівня інноваційного потенціалу малого та середнього підприємництва задля виходу його на міжнародні ринки, налагодження дієвої системи комунікацій між владою та МСП для оперативного виявлення та усунення проблем і перешкод, які гальмують розвиток бізнесу, удосконалення інфраструктури для розвитку і підтримки МСП з урахуванням специфічних потреб різних категорій підприємців, активізація участі суб’єктів МСП та їх об’єднань у програмах міжнародної технічної допомоги, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності та підвищення його ролі у вирішенні стратегічних завдань економічного і соціального розвитку міста, збільшення кількості осіб, які працюють у малому підприємництві, сприяння підвищенню рівня ділової активності жінок-підприємців, розвиток соціального підприємництва, забезпечення гендерної рівності, популяризація місцевих виробників, задоволення потреб споживачів у різноманітних товарах і послугах на європейському рівні.

 

6. Строки та етапи виконання програми

Програма виконуватиметься протягом 2021 - 2025 років поетапно:

І етап – 01.01.2021 - 31.12.2021;

ІІ етап – 01.01.2022 - 31.12.2022;

ІІ етап – 01.01.2023 - 31.12.2023;

ІІ етап – 01.01.2024 - 31.12.2024;

ІІ етап – 01.01.2025 - 31.12.2025;

4 Продовження додатка

 

7. Загальні обсяги фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Загальний обсяг фінансування заходів, визначених у Програмі, становить

8538,00грн.

У розрізі років:

 

2021 рік - 1738,00 грн.;

 

2022 рік - 1700,00 грн.;

 

2023 рік - 1700,00 грн.;

 

2024 рік - 1700,00 грн.;

 

2025 рік - 1700,00 грн.

 

8. Перелік заходів і завдань Програми

Для забезпечення якісного виконання та дієвого контролю за реалізацією завдань програми та відповідно вирішення наявних у сфері підприємництва проблем, розроблено перелік заходів із зазначенням виконавців та необхідності у фінансуванні за рахунок коштів міського бюджету (додаток до Комплексної міської програми “Сприяння розвитку підприємництва в місті Мелітополі Запорізької області на 2021–2025 роки”).

 

9. Джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), коштів Фонду загальнообов'язкового соціального

страхування на випадок безробіття, залучених коштів міжнародних організацій та фондів підтримки підприємництва, власних коштів юридичних та фізичних осіб – співвиконавців Програми, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується щорічно рішенням Мелітопольської міської ради Запорізької області про міський бюджет на певний фінансовий рік та плановий період.

 

10. Основні напрямки використання коштів Програми

Кошти Програми можуть використовуватися за основними напрямками:

1. Оплата придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

2. Оплата послуг (крім комунальних).

5 Продовження додатка

11. Очікувані результати виконання Програми:

забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики, вільний доступ до бази регуляторних актів місцевого рівня;

Залучення СПД до реалізації інвестиційних програм та грантових проєктів.

збільшення загальної кількості працюючих в економіці міста, створення додаткових робочих місць, скорочення рівня безробіття;

підвищення рівня правової та економічної грамотності СПД шляхом покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва;

наявність дієвих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що відповідають європейським стандартам;

створення умов для збільшення чисельності осіб, зайнятих у малому і середньому підприємництві, в тому числі жінок та молоді;

забезпечення сталого розвитку соціального підприємництва, в тому числі шляхом створення нових соціальних підприємств;

популяризація Мелітопольських товаровиробників та створення умов для підвищення їх конкурентоспроможності, формування позитивного іміджу продукції місцевих товаровиробників, розширення ринків збуту;

розвиток молодіжного підприємництва;

розвиток соціального партнерства між бізнесом та міською радою, забезпечення гендерної рівності;

12. Головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець Програми

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області.

13. Контроль за виконанням Програми

Контрольза виконанням Програми здійснює постійна депутатська комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста та постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, підприємництва, промисловості.