Municipal Site of Melitopol City, Ukraine
Людям із порушенням зору
Стандартна версія

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ОФІЦІЙНИЙ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Постійні комісії

28
7559
 ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
1

Голова комісії

РУДАКОВА І.В.

КСМ

2

МІЩЕНКО В.І.

КСМ
3

ЯЛПАЧИК І.М.

ОПЗЖ
4

САКУН В.В.

ОПЗЖ
5

РАДЧЕНКО А.О.

ЄС
6

КАРАНДАШ М.М.

КСМ
7

ЛІТИНСЬКИЙ В.В.

КСМ
8

ОБРЕЗАНОВ О.А.

КСМ
9

ЗАВГОРОДНІЙ М.В.

ОПЗЖ
 ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ 
1Голова комісії

МАСЛОВ П.Б.

ОПЗЖ
2

ГРОМИКО О.С.

За майбутнє
3

СИНЬООКА Ю.С.

ОППО блок
4

ЧОРНИЙ Ю.О.

КСМ
5

 

ОПЗЖ
6

 

КСМ
7

СЕМЕНЮК О.В.

КСМ
8

 

За майбутнє
9

ПОПОВ С.В.

ОПЗЖ
10

ДЕМ’ЯНЕНКО Є.М.

КСМ
 ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  
1Голова комісії

КАСЯРУМ С.О.

ОПЗЖ
2

ІНЬКОВ С.С.

ОПЗЖ
3

РЕПАШЕВСЬКА В.Д.

КСМ
4

 

За майбутнє
5

 

ОППО блок
6

БАНДУРІН О.Є.

ОППО блок
7

 

ОППО блок
8

 

ОППО блок
 ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
1

Голова комісії

ЩЕРБАКОВ О.В.

КСМ
2

ГНЕВКОВСЬКИЙ В.С.

ОПЗЖ
3

 

ОПЗЖ
4

ЛАГЗДУКАЛНС Д.А.

ЄС
5

БЄЛЬЧЕВ М.П.

КСМ
6

СЕМІКІН М.О.

КСМ
7

КОСТЮК М.Л.

КСМ
8

ЄВТУШЕНКО Х.Е.

КСМ
9

КОЛОГОЙДА А.М.

ОПЗЖ
 ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ, БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ, ЗАКОННОСТІ, РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕТИКИ 
1

Голова комісії

КЮРЧЕВ С.В.

За майбутнє
2

ОРТІНА Г.В.

КСМ
3

ПОЛІКАРПОВА Ю.О.

ЄС
4

ЄФИМЕНКО І.С.

КСМ
5

 

КСМ
 1. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Стаття 1. Постійні депутатські комісії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІ скликання
  • Постійні депутатські комісії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІI скликання (далі – Постійні комісії) є органами Мелітопольської міської ради VIІІ скликання (далі – Ради), що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.
  • Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.
  • Порядок формування Постійних комісій визначається Регламентом  Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІІ скликання (далі – Регламент).
 3. Стаття 2. Правові засади діяльності Постійних комісій
  • Постійні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами, Регламентом та цим Положенням.
 4. Стаття 3. Склад Постійних комісій
  • Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Депутат Ради повинен входити до складу однієї з Постійних комісій.
  • До складу Постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.
  • Мінімальний кількісний склад має становити 5 депутати.
  • Персональний склад Постійних комісій формується за принципом пропорційного представництва в кожній комісії депутатів, обраних від політичних сил, з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня. Керівники виконавчих органів Ради не можуть бути головою Постійної комісії відповідного профілю.
  • Голова та члени Постійної комісії не є посадовими (службовими) особами та виконують свої функції на громадських засадах.
  • Депутати Ради працюють у Постійних комісіях на громадських засадах.
  • Інші питання структури Постійної комісії вирішуються відповідною комісією.
 5. Стаття 4. Внесення змін до Положення
  • Дане Положення та зміни до нього затверджуються рішенням Ради на пленарних засіданнях сесій.
  • Пропозиції щодо внесення змін до цього Положення можуть вноситися міським головою, депутатами, Постійними комісіями, депутатськими групами і фракціями.
 6. Розділ II  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
 7. Стаття 5. Загальні засади організації роботи Постійних комісій
  • Постійні комісії організовують свою роботу шляхом розв’язання питань, що відносяться до їх компетенції, на своїх засіданнях або шляхом внесення їх на розгляд Ради у порядку, встановленому цим Положенням і Регламентом.
 8. Стаття 6. Розподіл обов’язків у Постійних комісіях
  • Постійні комісії на своїх засіданнях здійснюють розподіл обов'язків між членами комісій.
  • Постійні комісії доручають заступнику голови комісії або її секретарю організовувати взаємодію з іншими Постійними комісіями.
 9. Стаття 7. Голова Постійної комісії
  • Організація роботи Постійної комісії покладається на голову комісії, який обирається Радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу Ради.
  • Голова Постійної комісії:
   • скликає і веде засідання комісії, підписує протоколи, висновки та рекомендації комісії;
   • організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання комісії, дає доручення членам комісії;
   • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
   • організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій комісії.
  • Голова Постійної комісії відповідає перед Радою за діяльність комісії.
 10. Стаття 8. Заступник голови Постійної комісії
  • Заступник голови Постійної комісії обирається комісією відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу комісії.
  • Заступник голови Постійної комісії виконує функції голови комісії за його дорученням у разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваженням з інших причин.
  • Заступник голови Постійної комісії організовує взаємодію Постійної комісії з іншими комісіями Ради, виконує інші функції, визначені комісією та її головою.
 11. Стаття 9. Секретар Постійної комісії
  • Секретар Постійної комісії обирається комісією відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу комісії.
  • Секретар Постійної комісії може виконувати функції голови комісії за його дорученням у зв’язку з неможливістю виконання ним або його заступником цих функцій.
  • Секретар Постійної комісії веде її документацію, у тому числі складає та підписує протоколи засідань комісії, готує проекти планів роботи комісії, організовує контроль реалізації висновків і рекомендацій (рішень) Постійної комісії, рішень Ради відповідно до напрямків діяльності комісії.
 12. Стаття 10. Планування діяльності Постійних комісій
  • Комісії здійснюють свою роботу постійно, на плановій основі, відповідно до затверджених ними планів роботи, а також рішень і доручень Ради, міського голови, секретаря Ради. Плани роботи Постійних комісій Ради відповідають головним напрямкам діяльності Ради та її органів і визначають організаційні форми вирішення поставлених завдань та містять перелік основних заходів та їх виконавців.
  • Плани роботи Постійних комісій можуть змінюватися у разі включення до них позапланових питань за дорученням Ради, міського голови, секретаря Ради, за пропозицією членів Постійних комісій.
 13. Розділ III. ФОРМИ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 
 14. Стаття 11. Засідання Постійної комісії
  • Основною організаційною формою роботи Постійної комісії є її засідання.
  • Засідання Постійної комісії скликаються її головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. За три дні до планової дати засідання голова постійної комісії оголошує дату, час, місце та порядок денний засідання.
  • Засідання Постійних комісій є правомочними, якщо в них бере участь не менше, як половина депутатів від загального складу комісії. За наявності технічної можливості не більше як один з членів постійної комісії ради може брати участь у її засіданні (у тому числі розгляді питань порядку денного та голосуванні) за допомогою засобів відеоконференц-зв’язку.
  • У випадку неможливості взяти участь у засіданні член комісії повідомляє про це голову комісії.
  • Пропуск депутатом Ради протягом року більше половини засідань Постійної комісії без поважних причин, невиконання ним рішень і доручень Ради та її органів є підставою для виключення депутата Ради зі складу комісії за її пропозицією, або пропозицією депутатської фракції та прийнятим відповідним рішенням Радою.
 15. Стаття 12. Спільні засідання Постійних комісій
  • Постійні комісії можуть проводити спільні засідання з іншими Постійними комісіями Ради за своєю ініціативою, за дорученням міського голови, секретаря Ради або за рішенням Ради.
  • Спільні засідання Постійних комісій проводяться, як правило, з питань, що відносяться до компетенції декількох комісій.
  • Спільні засідання Постійних комісій скликаються головами відповідних комісій і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу кожної комісії.
  • Спільні засідання Постійних комісій веде один з їх голів у встановленому на кожному засіданні порядку.
 16. Стаття 13. Виїзні засідання Постійних комісій
  • Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об'єктах, діяльність яких є предметом розгляду комісії.
 17. Стаття 14. Гласність та відкритість роботи Постійних комісій
  • Засідання постійних комісій проводяться відкрито. Висновки і рекомендації Постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Відкритість засідань Постійних комісій забезпечується можливістю присутності представників засобів масової інформації.
  • Постійні комісії Ради можуть проводити свої засідання із запрошенням уповноважених депутатів (представників) зі складу інших Постійних комісій. При цьому представники мають право дорадчого голосу, а також право оголошення офіційної думки комісії, що уповноважила на це представника.
  • У засіданнях Постійних комісій Ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу:
   • народні депутати України, депутати обласної ради;
   • представники органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування;
   • представники партій, профспілкових організацій, об'єднань громадян, органів самоорганізації населення, територіальної громади міста;
   • керівники, фахівці підприємств, установ і організацій міста;
   • помічники-консультанти депутатів міської ради.
  • Питання про присутність і запрошення на засідання Постійних комісій інших осіб, за винятком представників засобів масової інформації та помічників-консультантів депутатів міської ради, вирішується у кожному окремому випадку Постійною комісією. Представники засобів масової інформації та помічники-консультанти депутатів Ради мають право безперешкодно бути присутніми на засіданнях Постійних комісій Ради.
 18. Розділ IV. ПІДГОТОВКА І ВНЕСЕННЯ ПИТАНЬ НА РОЗГЛЯД ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
 19. Стаття 15. Питання для розгляду на Постійних комісіях
  • Пропозиції з питань для розгляду Постійною комісією Ради можуть вноситися депутатами зі складу комісії, міським головою, Радою та її виконавчим комітетом, секретарем Ради, депутатськими групами та фракціями.
  • Перелік основних питань, що вносяться на розгляд Постійних комісій, формується, як правило, на основі плану роботи Ради.
 20. Стаття 16. Підготовчі комісії та робочі групи
  • Постійні комісії Ради для підготовки та вивчення питань, що розглядаються комісією або Радою, а також для розробки проектів рішень Ради можуть утворювати робочі групи з числа депутатів свого складу та залученням депутатів зі складу інших Постійних комісій (за погодженням з ними), представників громадськості, вчених і спеціалістів.
 21. Розділ V. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ НА ЗАСІДАННЯХ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
 22. Стаття 17. Питання, що розглядаються Постійними комісіями
  • На засіданнях Постійних комісій розглядаються:
   • питання, які готуються Постійною комісією для розгляду Радою;
   • питання, які внесені на розгляд Ради іншими суб'єктами;
   • питання, які безпосередньо розглядаються Постійною комісією відповідно до планів її роботи, за дорученнями Ради, міського голови, секретаря Ради.
 23. Стаття 18. Порядок розгляду питань Постійними комісіями
  • Питання і проекти рішень з цих питань готуються для розгляду Радою  і розглядаються Постійними комісіями в порядку, установленому Регламентом, та з дотриманням відповідних вимог.
  • З питань, винесених на розгляд Ради, Постійні комісії в особі їх голів або уповноважених комісіями депутатів можуть виступати з доповідями й співдоповідями на пленарних засіданнях сесій Ради.
 24. Стаття 19. Питання, що попередньо розглядаються Постійними комісіями
  • Постійні комісії Ради попередньо розглядають:
   • кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою, готують висновки з цих питань;
   • проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету і зміни до них, звіти про виконання програм і бюджету, що попередньо розглядаються комісіями за дорученням Ради або за власною ініціативою;
   • проекти рішень Ради з інших питань, підготовлені для розгляду Радою:
    • комісіями (робочими групами), створеними у встановленому Регламентом та цим Положенням порядку для підготовки питань для розгляду Радою;
    • депутатами Ради;
    • постійними комісіями;
    • виконавчим комітетом Ради;
    • депутатськими групами і фракціями;
    • загальними зборами громадян за місцем проживання;
    • громадською групою в порядку місцевої ініціативи.
   • Постійні комісії за дорученням Ради, міського голови, секретаря Ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді та її виконавчому комітету, а також з питань, віднесених до компетенції Ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд Ради або її виконавчого комітету, здійснюють контроль за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.
   • За наслідками розгляду питання Постійні комісії направляють свої висновки та рекомендації відповідним суб’єктам, а в необхідних випадках – на розгляд Ради.
   • За наслідками розгляду питання Постійні комісії направляють свої висновки та рекомендації відповідним суб’єктам, а в необхідних випадках – на розгляд Ради.
   • Постійні комісії у розгляданні питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
 25. Стаття 20. Контроль за виконанням рішень
  • Постійні комісії Ради на своїх засіданнях розглядають з метою контролю інформацію про хід виконання раніше ухвалених комісією рішень, рішень Ради.
  • Постійні комісії організовують контроль виконання рішень Ради та її виконавчого комітету.
 26. Стаття 21. Звіт про діяльність Постійних комісій
  • Постійні комісії (їх голови) звітують щорічно про свою діяльність на пленарному засіданні сесії Ради.
 27. Стаття 22. Рішення Постійних комісій
  • На засіданнях Постійних комісій за наслідками розгляду питань, визначених цим Положенням, комісії ухвалюють з кожного питання рішення, що містять висновки і рекомендації, які мають бути доведені до відома депутатів при розгляді відповідного питання на пленарному засіданні Ради.
  • Рішення Постійних комісій ухвалюються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.
  • Рішення Постійних комісій на спільних засіданнях декількох комісій Ради приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії, підписуються їх головами, а у разі їх відсутності заступниками голів або секретарями Постійних комісій.
  • Рекомендації Постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Результати розгляду і вжиті заходи повинні бути повідомлені Постійним комісіям у встановлений ними строк.
  • За наслідками кожного засідання Постійної комісії складається протокол, який підписується головою і секретарем Постійної комісії.
 28. Розділ VI. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
 29. Стаття 23. Функціональна спрямованість ПОСТІЙНОЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА полягає  у  вивченні, попередньому розгляді, підготовці проектів рішень ради з питань:
  • Стратегії розвитку м. Мелітополя;
  • Програм соціально-економічного розвитку м. Мелітополя, цільових програм з інших питань самоврядування, з висновками та рекомендаціями комісії;
  • Здійснення контролю за забезпеченням виконавчою владою збалансованого економічного та соціального розвитку м. Мелітополя, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;
  • Здійснення контролю за забезпеченням виконавчою владою збалансованого економічного та соціального розвитку м. Мелітополя, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;
  • Здійснення контролю за забезпеченням виконавчою владою збалансованого економічного та соціального розвитку м. Мелітополя, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;
  • Здійснення контролю за забезпеченням виконавчою владою збалансованого економічного та соціального розвитку м. Мелітополя, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;
  • Здійснення контролю за складанням виконавчими органами ради фінансових балансів, звітів про працю, звітів про фінансові результати, необхідних для управління соціально-економічним розвитком міста;
  • Розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади Мелітополя, з внесенням до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;
  • Внесення пропозицій до планів підприємств і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов’язаних із соціально-економічним розвитком території, задоволення потреб населення;
  • Залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку Мелітополя, координація цієї роботи;
  • Надання висновків щодо розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для громади м. Мелітополя, на підприємствах, в установах і організаціях;
  • Бюджету м. Мелітополя з висновками та рекомендаціями комісії;
  • Здійснення контролю за дотриманням установленого порядку фінансування видатків із бюджету м. Мелітополя, за виконанням бюджету міста і цільовим використанням бюджетних, за виконанням програм соціально-економічного розвитку м. Мелітополя, інших цільових програм;
  • Щоквартального затвердження письмових звітів виконавчими органами ради про хід і результати виконання бюджету;
  • Фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту бюджету міста;
  • Внесення на розгляд сесії ради бюджетної резолюції на наступний  Фінансових рік з висновками та рекомендаціями комісії;
  • Залучення на договірних засадах коштів підприємств і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Мелітополя, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури;
  • Організація здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;
  • попередній розгляд, затвердження та надання висновків щодо інвестиційних проектів на території м. Мелітополя, вжиття заходів щодо сприяння здійсненню в м. Мелітополі інвестиційної діяльності;
  • Надання висновків та рекомендацій для розгляду на сесії ради питання щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Мелітополя;
  • Надання висновків та рекомендацій з питань чисельності, структури, штатів та кошторису на утримання виконавчих органів ради;
  • Внесення на затвердження сесії ради питань про передачу органам самоорганізації населення коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення переданих цим органам окремих власних повноважень органів місцевого самоврядування;
  • Внесення змін та доповнень до бюджету м. Мелітополя.
 30. Стаття 24. Функціональна спрямованість ПОСТІЙНОЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ полягає  у  вивченні, попередньому розгляді, підготовці проектів рішень ради з наступних питань:
  • Реалізація державної політики та політики Мелітопольської міської ради Запорізької області в галузі житлового будівництва, експлуатації житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу на місцевому рівні, а саме:
   • участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження Мелітопольської міської ради Запорізької області проектів рішень, що стосуються житлової, житлово-комунальної, паливно-енергетичної політики в місті;
   • робота з Запорізькою державною адміністрацією та обласною радою, комісіями, управліннями, відділами;
   • участь в розробці, контроль та реалізація програми реформування житлово-комунального господарства;
   • заслуховування квартальних та річних звітів про роботу відповідних виконавчих органів Мелітопольської міської ради Запорізької області, комунальних підприємств та організацій;
   • участь у розробці проектів рішень з питань боротьби зі стихійними лихами, епідеміями та епізоотіями, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
   • контроль за забезпеченням громадських закладів та населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; участь у вирішенні питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води;
   • попередній розгляд Комісією кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Мелітопольською міською радою Запорізької області, підготовка висновків з цих питань;
   • розгляд проектів та програм розвитку залучення коштів українських та іноземних інвесторів в ЖКГ.
 31. Напрями діяльності в житлово-комунальному господарстві:
  • участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження проектів Мелітопольської міської ради Запорізької області рішень, висновків щодо житлової політики;
  • участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження проектів Мелітопольської міської ради Запорізької області програм залучення коштів населення, вітчизняних та іноземних інвесторів у житлове будівництво та житлово-комунальне господарство;
  • заслуховування звітів та проведення аналізу ефективності роботи комунальних підприємств, які підвідомчі УЖКГ;
  • розгляд та подання на затвердження Мелітопольської міської ради Запорізької області спільно з постійною комісією з питань архітектури проектів програм поетапної реконструкції та модернізації застарілого житлового фонду;
  • контроль за станом експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;
  • контроль за станом експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;
  • розгляд заяв юридичних осіб та громадян з питань реконструкції об’єктів житлового фонду, ведення та ремонту інженерних систем, благоустрою території;
  • розробка разом з правоохоронними органами та постійною комісією з питань законності пропозицій щодо створення умов для безпеки діяльності житлово-комунальних підприємств та проживання громадян;
  • розробка, погодження програм та окремих заходів щодо створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та контроль за їх виконанням;
  • контроль за організацією та діяльністю житлово-будівельних і гаражних кооперативів в частині благоустрою;
  • участь у вирішення питань щодо збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
  • участь у вирішенні питань щодо організації благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
  • контроль за діяльністю щодо забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;
  • здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства;
  • участь у встановленому за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи, розташованих на відповідній території підприємств, установ та організаційній сфери обслуговування незалежно від форм власності.
 32. Напрями діяльності в паливно-енергетичному комплексі:
  • участь у розробці концепції та цільових програм перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу міста, напрямів інвестиційної політики в цій галузі;
  • участь у вирішенні питань щодо виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів паливно-енергетичного комплексу;
  • участь у підготовці, розгляд та подання на затвердження Мелітопольської міської ради Запорізької області міських програм з енергозбереження, модернізації та реконструкції об’єктів паливно-енергетичного комплексу міста;
  • контроль за використанням бюджетних коштів, виділених житлово-комунальному господарству та підприємствам паливно-енергетичного комплексу міста.
 33. Забезпечення збалансованого економічного розвитку міста.
  • Підготовки програм щодо залучення інвестицій для подальшого розвитку міста.
  • Ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
  • Бюджету, плану соціально-економічного розвитку, міських цільових програм.
  • Розробки правил торгівлі на ринках міста.
  • Внесення зауважень і пропозицій  до планів використання  підприємствами і організаціями природних ресурсів місцевого значення.
  • Аналізу програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.
  • Залучення    на   договірних   засадах   коштів   підприємств,   установ   та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, і коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої сфери.
  • Сприяння науково-технічному розвитку, розвитку інновацій, енерго- та ресурсозбереження, виробництву експортноспроможної та імпортозамінної продукції.
  • Сприяння розвитку промисловості та підприємництва за допомогою прийняття відповідних програм Мелітопольською міською радою Запорізької області.
  • Участі у координаційній раді з розвитку підприємництва та координаційній раді з розвитку промисловості.
  • Формування програм і положень по пільгам місцевим товаровиробникам.
  • Аналізу та формування в місті добровільних об‘єднань підприємців на основі кластерних об‘єднань, створення в місті відповідних програм.
  • Координації дій з громадськими об‘єднаннями підприємців міста. Постійний діалог та виробка рішень з розвитку бізнесу.
 34. Стаття 25. ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ, БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ, ЗАКОННОСТІ, РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕТИКИ вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради і контролює наступні питання:
  • За дорученням ради, міського голови або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
  • Вносять пропозиції до плану роботи міської ради, включають до власних планів роботи питання щодо заслуховування звітів про виконання делегованих повноважень виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області в частині компетенції постійної комісії.
  • Вивчає і готує питання про стан та розвиток охорони здоров'я, материнства і дитинства, та соціального захисту населення.
  • Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань.
  • Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, призначення радою, готує висновки з цих питань;
  • Вивчає питання стосовно охорони здоров'я, материнства і дитинства, та соціального захисту населення, діяльність  виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області Запорізької області та його управлінь, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до відання постійної комісії, подає за результатами перевірок рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
  • Здійснює контроль за виконанням рішень ради та власних висновків та рекомендацій;
  • Виносить разом з відділом охорони здоров'я Мелітопольської міської ради Запорізької області та з управлінням праці, соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області на розгляд ради або узгоджує з нею пропозиції, спрямовані на проведення реорганізації установ, закладів охорони здоров'я та соціального захисту;
  • Готує висновки щодо використання комунальної власності територіальної громади міста, яка знаходиться в оперативному управлінні лікувально-профілактичних закладів структури відділу охорони здоров'я та установ управління праці і соціального захисту населення, контролює раціональне використання їх основних засобів та виносить на розгляд ради пропозиції з цих питань спільно з профільними управліннями;
  • Сприяє розвитку міжрайонного співробітництва в галузі охорони здоров'я, материнства і дитинства;
  • Взаємодіє з постійними комісіями міської ради, обласної ради, відділами та управліннями Мелітопольської міської ради Запорізької області Запорізької області та її виконавчого комітету, об’єднаннями громадян при вирішені питань, які належать до її компетенції;
  • Узагальнює та систематизує пропозиції громадян, підприємств, установ та організацій щодо поліпшення діяльності постійної комісії;
  • Оприлюднює  у місцевих засобах масової інформації матеріали, пов’язані з роботою комісії, та звертається до підприємств, установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловити свою думку.
  • Культурний розвиток міста, бюджетне забезпечення функціонування закладів освіти, культури та спорту, а саме:
   • створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
   • внесення пропозицій до програм культурного розвитку міста, а також планів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, з питань, пов'язаних з культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;
   • бюджетне забезпечення   реалізації   молодіжної   політики   у   сфері   охорони   історико-культурного середовища, а саме:
    • сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, фізкультури, спорту, працюють з молоддю;
    • створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;
    • збереження пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
  • Забезпечення виконання мовного законодавства України, національно-культурного розвитку, питань гуманітарного міжнаціонального співробітництва, можливості навчання в школах державною та рідною мовами, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства.
  • Питання щодо стану науки, освіти, культури, молодіжної політики в місті, а саме:
   • забезпечення, в межах наданих повноважень, доступності і безоплатності освіти на території міста;
   • забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних, та науково-просвітницьких організацій;
   • забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти, розвитку і вдосконалення мережі освітніх закладів всіх форм власності, фізичної культури і спорту;
   • координація діяльності закладів освіти, культури, фізкультури і спорту, які належать територіальним громадам, або передані їй молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
   • організації роботи по запобіганню безоглядності неповнолітніх;
   • надання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;
  • Контроль за використанням бюджетних коштів в частині, що стосується компетенції комісії.
  • Розгляд   скарг   та   пропозицій   осіб,  що стосуються діяльності установ соціальної сфери, або осіб, що їх очолюють.
  • Внесення змін та доповнень до регламенту роботи ради;
  • Висновки і рекомендацій з питань гарантії депутатської діяльності або пропозицій про дострокове припинення повноважень депутата у випадках передбачених законом;
  • Звіти про роботу депутатів міської ради, голів постійних комісій, керівників виконавчих органів, утворених радою;
  • Скасування радою актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим в межах їі повноважень;
  • Узгодження Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади, мови (мов), якою користується у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
  • Здійснення заходів з питань депутатської діяльності та етики.
  • Розгляд та підготовка рішень про виконання депутатами своїх обов'язків та порушення депутатської етики.
  • Розгляд та підготовка рішень про несумісність статусу депутата, міського голови, посадових осіб з деякими посадами та видами діяльності.        9. Контроль за дотриманням гарантій депутатської діяльності.
  • Сприяння діяльності правоохоронних органів по додержанню законності, охорони громадського порядку, прав і законних інтересів громадян і боротьбі зі злочинністю в м. Мелітополі. Аналіз діяльності правоохоронних органів на цих напрямках.
  • Участь у розробці та здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку, прав громадян та боротьби зі злочинністю.
  • Розгляд питань та підготовка рішень з приводу діяльності засобів масової інформації.
  • Щодо антикорупційної діяльності:
   • внесенні пропозицій, розгляді та погодженні Антикорупційної програми Ради, аналізі та її виконанні;
   • проведенні антикорупційної експертизи проектів та чинних актів (рішень) Ради, її органів, інших проектних рішень програмного характеру та надання висновку щодо відповідності акту (рішення) антикорупційному законодавству;
   • підготовці, забезпеченню та контролю за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
   • участі в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;
   • проведенні  організаційної та роз’яснювальної роботи  із  запобігання, виявлення і протидії корупції;
   • участі у проведенні перевірки  фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проведення перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;
   • здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
   • участі у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у Раді з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення  або невиконання вимог антикорупційного законодавства;
   • участі у  внутрішньому аудиті Ради та її органів, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та організаційних заходах спільно з представниками правоохоронних органів, інших зацікавлених організацій щодо підвищення ефективності роботи по боротьбі зі злочинністю та профілактики правопорушень, дотримання прав людини.
   • Функціональна спрямованість комісії також полягає у вивченні, попередньому розгляді, підготовці проектів рішень ради з  питань:
    • розгляду та підготовки рішень про несумісність статусу депутата, міського голови, посадових осіб з деякими посадами та видами діяльності;
    • контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в межах відповідної території;
    • розгляду питань та підготовки рішень з приводу діяльності засобів масової інформації.
    • Комісія ініціює заслуховування на пленарних засіданнях ради звітів постійних та тимчасових контрольних комісій, розглядає звернення громадян та надає відповідь з питань діяльності які відносяться до компетенції комісії.
 35. Стаття 26. ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ проводить засідання у першій декаді щомісячно, вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради і контролює наступні питання : У сфері земельних відносин:
  • Розгляд заяв, клопотань, пропозицій юридичних та фізичних осіб з питань земельних відносин та комунальної власності територіальної громади, а саме:
   • розпорядження землями територіальної громади міста;
   • передачі земельних ділянок у власність громадян та юридичних осіб;
   • надання земельних ділянок у користування;
   • вилучення земельних ділянок;
   • викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста;
   • припинення права користування земельними ділянками;
   • обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення використання земельних ділянок громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;
   • інших питань у сфері земельних відносин, віднесених законодавством до компетенції Мелітопольської міської ради Запорізької області.
  • Участь у підготовці та прийнятті рішень Мелітопольської міської ради Запорізької області щодо:
   • встановлення ставок та розміру орендної плати за землю;
   • розробці цільових програм пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, а також питаннях, зазначених у підпункту 1.1. пункту 5 Положення.
   • В роботі постійної комісії можна використовувати виїзні засідання, які дають можливість більш повно виявити недоліки, глибоко і всебічно розібратися з обставинами, за результатами якої складається відповідний акт.
   • Протокол постійної комісії підписується головою, секретарем та усіма присутніми на засіданні членами комісії.
  • У сфері управління майном комунальної власності :
   • розгляд питань щодо володіння, користування і розпорядження майном територіальної громади, а також майновими правами підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста,
   • розгляд та внесення на розгляд ради пропозиції щодо доцільності, порядку та умов відчуження комунального майна, об’єктів спільної власності, переліку об’єктів, які не підлягають приватизації, проектів програм приватизації
   • розглядає та виносить на пленарні засідання ради питання повернення у встановленому порядку приватизованого майна, включення до об’єктів міської комунальної власності відчуженого майна у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого у встановленому порядку розірвано, припинено або визнано недійсним;
   • розгляд пропозицій щодо ефективного володіння, використання і управління майном і майновими  правами  територіальної  громади  міста Мелітополя, передачі комунального майна до державної власності та прийняття майна до комунальної власності;
   • внесення на розгляд ради проектів рішень про затвердження відповідно до законодавства Методики розрахунку, порядку використання орендної плати за користування об'єктами права комунальної власності  територіальної громади м. Мелітополя, надання пільг з орендної плати, порядку та умов передачі комунального  майна у тимчасове короткострокове платне користування;
   • розгляд та внесення проектів регуляторних актів  з питань володіння, користування та розпорядження майном  комунальної власності та землями  територіальної громади;
   • розгляд та внесення, на початку року, на  пленарне засідання ради,  для затвердження, перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації за конкурсом чи шляхом викупу;
   • затвердження на початку року переліку вільних об’єктів  комунальної власності, що пропонуються в оренду в поточному році;
   • розглядає пропозиції щодо застави комунального майна під кредитування;
   • розгляд питань щодо обліку, реєстрації та списання комунального нерухомого  і рухомого майна територіальної громади міста, подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва, обліку, реєстрації та послідуючого використання безхазяйного майна;
   • спільно з комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста попередній розгляд та внесення на розгляд ради проектів рішень про створення, ліквідацію та реорганізацію підприємств комунальної власності, вирішення питання подальшого використання майна ліквідованих підприємств комунальної власності;
   • розгляд інших питань щодо земельних    відносин   та  комунальної
    власності територіальної громади, віднесених до відання ради.
   • Організаційне та технічне забезпечення роботи комісії покладається на Комунальне підприємство «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради Запорізької області та Управління комунальною власністю Мелітопольської міської ради Запорізької області, яке попередньо готує матеріали та повідомляє про час проведення засідання всіх учасників.
 36. Стаття 27. Функціональна спрямованість ПОСТІЙНОЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ полягає у вивчені  за дорученням  міської ради  або з  власної  ініціативи, попередньому  розгляді, здійснювані   контрольних  функції, підготовці проектів  рішень  ради з наступних питань:
  • Ініціювання та участь  в розробці  та  впровадженні  Генерального  плану м. Мелітополя.
  • Формування  і  виконання  програм  соціально – економічного   розвитку Мелітополя з  питань  капітального  будівництва, архітектури, розвитку  транспортної  системи  міста , систем  зв’язку, цільових  програм  з  інших  питань самоврядування, віднесених до компетенції  комісії.
  • Розгляд питань   капітального  будівництва,  реконструкції, реставрації, що  здійснюється  за  рахунок  бюджетних коштів, дольової  участі в  інвестиційних програмах, розгляд  питань делегування  функцій  замовника, здійснювання  контролю  за  виконанням  функцій  замовника  на таких  об’єктах.
  • Розгляд  відповідних  місцевих  містобудівних  програм, планів забудов окремих  територій, інвестиційних  пропозицій, іншої містобудівної  документації.
  • Розробка  та  подання  на  затвердження  радою  проекту  житлового будівництва.
  • Розгляд питань розвитку інженерної інфраструктури міста. Заслуховує звіт управління капітального будівництва, керівників експлуатуючих підприємств і організацій, вносить пропозиції міській раді по затвердженню нормативів пайової участі інвесторів в розвитку інженерних мереж.
  • Розгляд  питань  щодо вирішення  відповідно  до законодавства  спорів з питань  містобудування  пов’язаних  с  самовільним  будівництвом  та  будівництвом  з порушенням проектної документації..
  • Розгляд  програм раціонального  використання  природних  ресурсів,  питань  благоустрою  та  озеленення  у  контексті   містобудування   сумісно  з  іншими  постійними комісіями  в відповідності  до компетенції.
  • Розгляд  програм і  питань  щодо спорудження  комплексів  та  об’єктів  містобудування  незалежно  від  форм власності.
  • Здійснення  контролю  за  процедурою прийняття в  експлуатацію  закінчених  будівництвом  об’єктів  у  встановленому  порядку,  співпраця  з  інспекцією  державного  архітектурно – будівельного  контролю.
  • Участь  у  формуванні  концепції  розміщення  об’єктів  зовнішньої  реклами,  подача  пропозицій до   регуляторних  актів  у  сфері зовнішньої  реклами.
  • Розгляд питань  щодо   впорядкування  архітектурно – художнього середовища  міста,  розміщення   малих  архітектурних  форм,  у  тому  числі  для  здійснення  підприємницької  діяльності (павільйонів, кіосків,  літніх та торгових майданчиків), розміщення пам’ятників та об’єктів монументального і  декоративного  мистецтва.
  • Розгляд  питань  щодо  розвитку  будівельної індустрії, контролю за  впровадженням  передових технологій, дотримання  якості робіт  у  галузях  будівництва, архітектури та реставрації.
  • Координація роботи щодо формування та подання на затвердження міською радою  міських програм розвитку транспортного комплексу та мережі зв'язку, науково-технічних програм та інноваційних проектів, спрямованих на розв'язання проблем загальноміського значення.
  • Створення умов для  оновлення та модернізації основних фондів підприємств транспорту та зв'язку з використанням інструментів державного регулювання та ринкових механізмів.
  • Реалізація  заходів спрямованих на ефективне використання  транспортної інфраструктури  міста.
  • Реалізація  заходів  направлених на забезпечення  економічного  зростання  транспортних  підприємств  та  формування  єдиної  політики регулювання цін,  тарифів, зборів  на транспортні послуги.
  • Забезпечення контролю за дотриманням безпечних умов роботи підприємствами транспорту та зв'язку, співпраця з цією метою з правоохоронними органами.
  • Організація роботи щодо залучення до співпраці наукових установ, організацій та окремих науковців  з метою розвитку транспортної системи, дорожньої мережі, зв'язку, телекомунікаційних та інформаційних технологій.
  • Сприяння ефективному залученню державних ресурсів, внутрішніх та зовнішніх інвестицій для підтримки і розвитку транспорту, дорожнього господарства та зв'язку, створення і впровадження екологічно безпечних високотехнологічних виробництв та технологій.
  • Розгляд заяв,  скарг,  пропозицій юридичних  і  фізичних  осіб щодо  благоустрою  території  міста,  роботи підприємств  транспорту  та зв’язку.
  • Ініціювання, проведення  громадських  слухань з питань містобудування, участь у  роботі  містобудівної  ради, управління  архітектури та містобудування.
  • Розгляд питань пов’язаних з містобудівними,  архітектурними,  реставраційними,  художньо – монументальними конкурсами, делегування  своїх  представників  для  участі  у  конкурсних  комісіях.
  • Співпраця  з  засобами  масової інформації, громадськими  організаціями, підприємствами, установами  з  метою пропаганди розвитку  архітектурно – будівельної,  транспортної політики  в  місті Мелітополь.
  • Формування планів і винесення на сесію міської ради регуляторних актів, контроль за виконанням регуляторної політики.